NEM in the media

U Dubrovnik zbog NEM-a

Oni po­ve­za­ni sa svi­je­tom te­le­vi­zij­ske in­dus­tri­je, bi­lo po­slo­vno ili iz čis­tog za­do­volj­stva, prve da­ne lje­ta bi tre­ba­lo da re­zer­vi­šu za po­sje­tu Du­bro­vni­ku. Ta­mo će od 12. do 15. ju­na pe­ti put biti održa­n “New Euro­pe Mar­ket”, a pa­nel dis­ku­si­ja, u ko­joj će učes­tvo­va­ti Mi­ke Mo­ri­arty, Bo­ja­na Ma­to­vić, Ka­rin He­ijink, Bar­tosz Witak, Sa­lim Mu­kad­dam i Joh­n Ros­si­ter, po­za­ba­viće se go­ru­ćim pi­ta­njem – ko će bi­ti mo­gu­ći gu­bi­tni­ci, a ko po­bje­dni­ci svi­je­ta te­le­vi­zi­je u na­re­dnoj de­ce­ni­ji? Na­gla­sak fes­ti­va­la će bi­ti upra­vo na pro­mje­na­ma u svi­je­tu te­le­vi­zi­je i ka­ko se one odra­ža­va­ju na gle­da­oce.

Learn more: http://www.nezavisne.com/